Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Thủy Yên


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu các giá trị của niệu bào đồ trong chẩn đoán và theo dõi tiến trình dậy thì của trẻ gái.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Nhi khoa nội tiết và chuyển hóa

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2009

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội.