Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Huy Phan


Các đề tài nghiên cứu

1. Ứng dụng và phát triển Kỹ thuật Vi phẫu trong Ngoại khoa. Đề tài cấp Nhà nước, 1986-1992. Nguyễn Huy Phan (Chủ nhiệm).

2. Ứng dụng kỹ thuật Laser trong Y tế.  Đề tài cấp Nhà nước, 1993. Nguyễn Huy Phan (Chủ nhiệm).

3. Thông báo kết quả thử nghiệm nối mạch vi phẫu bằng Laser CO­­2( Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật Laser trong Y học). Đề tài nghiên cứu khoa học Viện Quân y 108, 1990,1994.Đồng tác giả.

4. Nghiên cứu thử nghiệm dao mổ Laser trong Y học. Đề tài nghiên cứu khoa học, Viện Quân y 108. Đồng tác giả. 

 

 
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
close

Thông báo