Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Phách


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu tác dụng tăng đề kháng chống phóng xạ và thải xạ của một số thuốc chế tạo từ dược liệu thực vật và động vật Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước. Nguyễn Xuân Phách (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu thuốc sinh học thích nghi để đảm bảo an toàn phóng xạ cho các đội bay vũ trụ. Đề tài cấp Nhà nước. Nguyễn Xuân Phách (Chủ nhiệm).

3. Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân tiên tiến để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh. Đề tài cấp Nhà nước. Nguyễn Xuân Phách (Chủ nhiệm).

4. Ứng dụng và chế tạo một số chất điều biến sinh học từ cây con thuốc Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước. Nguyễn Xuân Phách (Chủ nhiệm).

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back


close

Thông báo