Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Quý An


Sách đã xuất bản

1. Nền móng công trình. Lê Quý An. H- Lao động, 1962.

2. Cơ học đất. Lê Quý An, Nguyễn Công Mẫn, Nguyễn Văn Quì. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1970.

3. Một số kinh nghiệm cụ thể về quản lý môi trường ở Việt Nam. Lê Quý An, Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn Đắc Hy. Cục Môi trường, 1996.

4. Tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn. Lê Quý An, Nguyễn Công Mẫn, Hoàng Văn Tân. H- Xây dựng, 1998.

5. Việt Nam - môi trường và cuộc sống. Lê Quý An (Chủ biên), Lê Thạc Cán, Phạm Ngọc Đăng. H- Chính trị Quốc gia, 2004.

close

Thông báo