Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hữu Ơn


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Sự hình thành trữ lượng khai thác nước dưới đất vùng đồng cỏ đới, nước Cộng hòa Azerbaijan (Liên Xô).

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành: Địa chất thủy văn

Người hướng dẫn: GS Isaphilor

Năm bảo vệ: 1982

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp  Azerbaijan, Liên Xô.