Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Cao Đệ


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Công nghệ Thông tin)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chuyên ngành khoa học: Công nghệ Thông tin

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2005

Đơn vị bảo vệ: Universty of Quebec in Montreal, Canađa.