Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Xuân Đàn


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Những cống hiến của tư tưởng Nguyễn Trãi vào lịch sử Việt Nam.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Lịch sử Việt Nam

Người hướng dẫn: GS Trần Văn Giàu

Năm bảo vệ: 1995

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.


close

Thông báo