Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Xuân Đàn


Các đề tài nghiên cứu

* Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Chủ nhiệm, thành viên...) (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh với thế giới. Đề tài thuộc chương trình Nhà nước KX.02 “Tư tưởng Hồ Chí Minh", mã số KX.02.09, 1994. Võ Xuân Đàn (Tham gia).

2. Công cuộc khẩn hoang ở đồng bằng Bắc bộ thế kỷ XIX. Đề tài cấp Bộ, mã số B92-24-43, 1995. Võ Xuân Đàn (Tham gia).

3. Sinh viên với Đảng – Đảng với Sinh viên. Đề tài cấp Bộ, mã số B97-23-10, 1999.

4. Phong trào nông dân Việt Nam thời Trung đại. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QS 97.03, 1999. Võ Xuân Đàn (Tham gia).

5. Xây dựng trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh thành trường Đại học Sư phạm trọng điểm. Đề tài cấp Bộ, mã số B 2000-23-18-TĐ, 1999. Võ Xuân Đàn (Tham gia).

close

Thông báo