Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Thạc Cán


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tàì: Lũ lụt do mưa ở miền Bắc Việt Nam. Nguyên nhân, phương hướng tính toán, dự báo và khắc phục
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
Chuyên ngành khoa học: Thuỷ văn học
Người hướng dẫn: GS.TS Jeliezniakov 
Năm bảo vệ: 1964
Đơn vị bảo vệ: Viện Thuỷ lợi, Viện Hàn lâm Nông nghiệp Timirriazev, Liên Xô.