Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bình Yên


Sách đã xuất bản

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới đất nước (Sách tham khảo). Đồng tác giả. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1996.

2. Sự biến động của thang giá trị đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay (Sách tham khảo). Đồng tác giả. H- Chính trị quốc gia, 1998.

3. Ảnh hưởng tiêu cực của tư tưởng phong kiến đối với con người Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo). Nguyễn Bình Yên. H- Khoa học Xã hội, 2002.

4. Ảnh hưởng của đạo đức phong kiến trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở Việt Nam hiện nay (Sách tham khảo). Đồng tác giả. H- Chính trị quốc gia, 2002.

5. Đạo đức người cán bộ lãnh đạo chính trị hiện nay – Thực trạng và giải pháp. Đồng tác giả. H- Chính trị quốc gia, 2005.