Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1959

Sinh tại Hà Tĩnh.

1980

Tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Từ 1981

- Cán bộ khoa học Viện Hải dương học (1981-1992);

- Phó trưởng phòng Nguồn lợi thủy sinh, Viện Hải Dương học (1993-1996);

- Nghiên cứu sinh, Viện Hải dương học (1994-1996);

- Trưởng phòng Nguồn lợi thủy sinh (1997-2000);

- Phó Viện trưởng Viện Hải dương học (2001-2005);
- Chuyên gia cao cấp chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (2005-2008);

- Phó Viện trưởng Viện Hải dương học (2008-2013);
- Phong học hàm Phó Giáo sư (2009);
- Viện trưởng Viện Hải dương học (Từ 10-2013).

close

Thông báo