Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Huy Cương


Các đề tài nghiên cứu

1. Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước, mã số KX 04-05, 2002-2004. Ngô Huy Cương (Chủ nhiệm Đề tài nhánh).

2. Nghiên cứu cơ sở lý luận nhằm góp phần xây dựng Bộ luật Hàng không dân dụng Việt Nam. Đề tài cấp Bộ. Ngô Huy Cương (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu việc áp dụng Công ước Geneve 1948 về các quyền sở hữu đối với tầu bay ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ. Ngô Huy Cương (Chủ nhiệm).

4. Vấn đề dân chủ trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngô Huy Cương (Chủ nhiệm).

5. Tham gia “So sánh pháp luật Việt Nam- Hoa Kỳ trong điều kiện hội nhập. Đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngô Huy Cương (Tham gia).

6. Mô hình tổ chức và hoạt động của nghị viện các nước trên thế giới. Đề tài cấp Bộ. Ngô Huy Cương (Tham gia).

7. Xây dựng chiến lược phát triển ngành Hàng không dân dụng tới năm 2020. Ngô Huy Cương (Tham gia).

close

Thông báo