Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Phạm Huy Ánh


Sách đã xuất bản

1. Biến đổi năng lượng điện cơ. Hồ Phạm Huy Ánh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

2. A New Approach of the Online Tunning Gain Scheduling Nonlinear PID Controller Using Neural Network. Đồng tác giả. INTECH Publishing (Austria/Croatia), 2011.

3. Modeling Identification of the Nonlinear Robot Arm System Using MISO NARX Fuzzy Model and Genetic Algorithm. Đồng tác giả. INTECH Publishing (Austria/Croatia), 2011.

4. Kỹ thuật năng lượng tái tạo (Giáo trình). Hồ Phạm Huy Ánh. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

 

close

Thông báo