Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Phạm Huy Ánh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Comparison of Identification and Control of 2-Axes Pneumatic Artificial Muscle (PAM) Manipulator.

Ngôn ngữ:Tiếng Anh

Chuyên ngành: Cơ điện tử

Năm bảo vệ: 2008

Đơn vị bảo vệ: Ulsan University, Korea


close

Thông báo