Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Phạm Huy Ánh


Các đề tài nghiên cứu

1. PLC-based SCADA System Design and Installation, 2002-2004. Hồ Phạm Huy Ánh (Tham gia).

2. Identification & Control of Nonlinear Systems Using Novel MISO NARX Fuzzy Model, 2010-2012. Hồ Phạm Huy Ánh (Chủ nhiệm).

3. Nhận dạng & điều khiển hệ phi tuyến đa biến dùng mô hình nơrôn MIMO NARX, 2011-2012. Hồ Phạm Huy Ánh (Chủ nhiệm).

4. Ứng dụng điều khiển thông minh để tối ưu hóa vận hành bộ nguồn DC sử dụng pin mặt trời, 2011-2012. Hồ Phạm Huy Ánh (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu thiết kế chế tạo ROBOT dịch vụ dạng người, 2011-2013. Hồ Phạm Huy Ánh (Chủ nhiệm).

6. Identification & Control of Nonlinear Systems Using Novel MIMO NARX Neural Model Optimized by MPSO. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED), 2012-2014. Hồ Phạm Huy Ánh (Chủ nhiệm). 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo