Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học

Đề tài: "La Musique vietnamienne traditionnelle" (Âm nhạc truyền thống Việt Nam).

Chuyên ngành khoa học: Âm nhạc học

Ngôn ngữ:Tiếng Pháp

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1958

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Văn khoa Paris, Viện Âm nhạc, CH Pháp.