Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hán Văn Khẩn


Các đề tài nghiên cứu

Các đề tài, công trình khoa học đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên...) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Lịch sử các đảo ven biển Việt Nam. Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước, mã số KT03-12, 1993. Hán Văn Khẩn (Chủ trì).

2. Đồ gốm tiền sử và sơ sử ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ Việt Nam: Loại hình, hoa văn và kỹ thuật chế tạo. Đề tài cấp Bộ, mã số B94.05.03, 1996.

3. Văn hóa Phùng Nguyên. Mã số QG01.14, 2003.

4. Di tích khảo cổ học xóm Rền và vị trí của nó trong Văn hóa Phùng Nguyên. Đề tài nghiên cứu đặc biệt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG06-26, 2008.