Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan


Sách đã xuất bản

1. Tổ chức xí nghiệp ăn uống công cộng (Giáo trình). Nguyễn Thị Doan. Đại học Thương mại, 1988.

2. Kinh tế gia đình. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1993.

3. Marketing khách sạn – du lịch (Giáo trình). Nguyễn Thị Doan. Đại học Thương mại, 1994.

4. Marketing dịch vụ. Nguyễn Thị Doan. H- Khoa học và kỹ thuật, 1995.

5. Các học thuyết quản lý. Nguyễn Thị Doan. H- Chính trị quốc gia, 1996.

6. Triết lý kinh doanh với quản lý doanh nghiệp. Nguyễn Thị Doan. H- Chính trị quốc gia, 1999.

dating for married go married men who cheat