Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Ngọc Liên


Sách đã xuất bản

1. Công tác ngoại khoá môn Sử ở trường Phổ thông cấp II và cấp III. Phan Ngọc Liên, Trần Văn Trị, Nguyễn Văn Quang. H- Giáo dục, 1968.

2. Lịch sử Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong thời kỳ hiện đại. Ba tập. Lê Văn Sáu (Chủ biên), Nguyễn Xuân Kỳ, Phan Ngọc Liên. H - Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1968 -1969.

3. Thế giới cận đại. Tập 1. Phan Ngọc Liên, Phan Hồng Việt. H- Giáo dục, 1970.

4. Tư duy của học sinh. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1970.

5. Phát triển tư duy học sinh trong dạy, học lịch sử ở trường Phổ thông cấp III (Tài liệu học tập chuyên đề). Đồng tác giả. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1972.

6. Đồ dùng trực quan trong việc dạy, học lịch sử ở trường phổ thông cấp II (Tài liệu bồi dưỡng). Phan Ngọc Liên. H- Giáo dục, 1975.

7. Phương pháp dạy học lịch sử. Phan Ngọc Liên, Trần Văn Trị. H- Giáo dục, tập 1, 1976; Tập 2, 1980.

8. Phương pháp giảng dạy lịch sử ở trường Phổ thông. Tập 2. Phan Ngọc Liên (Hiệu đính). Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1978.

9. Nguyên tắc trực quan trong giảng dạy lịch sử. Phan Ngọc Liên (Hiệu đính). Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1979.

10. Hướng dẫn giảng dạy lịch sử cấp III phổ thông (Phần Việt Nam). Phan Ngọc Liên, Nguyễn Văn Kiệm, Hồ Song. H- Giáo dục, 1981.

11. Nhập môn sử học. Lê Văn Sáu, Trương Hữu Quýnh, Phan Ngọc Liên. H- Giáo dục, 1987.

12. Phương pháp dạy học lịch sử. Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Trần Văn Trị. H- Giáo dục, 1992; Tái bản, 1998.

13. Cách ngôn, tục ngữ về đạo đức (Sách tra cứu). Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1992.

14. Lịch sử Nhật Bản. Phan Ngọc Liên (Chủ biên). H- Văn hoá thông tin, 1995; Tái bản, 1997.

15. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề quốc tế. Phan Ngọc Liên (Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 1995.

16. Hồ Chí Minh bàn về lịch sử. Phan Ngọc Liên (Chủ biên). Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1995.

17. Lịch sử sử học Việt Nam. Sơ thảo. Phan Ngọc Liên (Chủ biên). Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1995.

18. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 2 (Giai đoạn 1924-1930). Phan Ngọc Liên (Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 1995.

19. Thuật ngữ, khái niệm lịch sử phổ thông. Phan Ngọc Liên (Chủ biên). Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

20. Đổi mới việc dạy học lịch sử lấy học sinh "làm trung tâm”. Phan Ngọc Liên (Chủ biên). Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1996.


find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo