Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tế


Các đề tài nghiên cứu

1. Tìm hiểu xây dựng nội dung chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật". Đề tài cấp Trường Đại học, 9-1999. Nguyễn Xuân Tế (Chủ nhiệm).

2. Xử lý tình huống chính trị- Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đề tài cấp Bộ, mã số B 2002-26-04, 4-2004. Nguyễn Xuân Tế (Chủ nhiệm).

3. Xây dựng đề án phát triển hoạt động khoa học trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh năm 2006 – 2015. Đề tài cấp Trường Đại học, 12-2006. Nguyễn Xuân Tế (Chủ nhiệm).

4. Vai trò của các Đảng chính trị nói chung, Đảng cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước trong Chủ nghĩa tư bản hiện đại. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX 03-08, 2008. Nguyễn Xuân Tế (Tham gia).

 

clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo