Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Như Ý


Các bài báo nghiên cứu

1. Tình hình và xu hướng phát triển thuật ngữ tiếng Việt trong mấy chục năm qua. Nguyễn Như Ý. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, 1971.

2. Vấn đề lập bảng gốc cho từ điển thuật ngữ đối chiếu. Nguyễn Như Ý. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4, 1973.

3. Vấn đề đối chiếu trong từ điển thuật ngữ. Nguyễn Như Ý. Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, 1977.

4. Một chặng đường phát triển quan trọng của thuật ngữ khoa học tiếng Việt. Nguyễn Như Ý. Tin tức hoạt động khoa học, số 3, 1979.

5. Hiện tượng chuyển di ngữ nghĩa theo hai chiều của các đơn vị từ vựng. Nguyễn Như Ý. In trong: "Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt về mặt từ ngữ". H- Khoa học Xã hội, 1980.

6. Tính qui định chính trị của Chính sách ngôn ngữ. Nguyễn Như Ý. Tạp chí  Ngôn ngữ, số 4, 1985.

7. Chính sách ngôn ngữ: Chính sách đối với ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Nguyễn Như Ý. In trong: "Những vấn đề ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á". H- Khoa học Xã hội, 1986.

8. Vấn đề ngôn ngữ giáo dục trong các nước mới giành độc lập - Kinh nghiệm Việt Nam. Nguyễn Như Ý. In trong: "Những vấn đề ngôn ngữ học về các ngôn ngữ phương Đông". Viện Ngôn ngữ học 1986.

9. Bình diện ngôn ngữ học xã hội của thanh toán mù chữ. Nguyễn Như Ý. In trong: "Tiếng Việt và các ngôn ngữ Đông Nam Á". H- Khoa học Xã hội, 1988.

10. Thử nghiên cứu phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh trên quan điểm lý thuyết giao tiếp. Nguyễn Như Ý. In trong: "Ngôn ngữ trong cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh". H- Khoa học Xã hội, 1988.

11. Vấn đề quốc tế hóa từ vựng thuật ngữ - Xu hướng phát triển hiện đại của các ngôn ngữ thế giới. Nguyễn Như Ý. In trong: "Cái mới trong khoa học xã hội: Văn học và ngôn ngữ". Viện Thông tin Khoa học Xã hội, 1989.

12. Vai trò xã hội và ứng xử trong ngôn ngữ giao tiếp. Nguyễn Như Ý. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, 1990.

13. Đặc điểm hình thái và ngữ nghĩa của tên tắt các cơ quan xuất nhập khẩu Việt Nam. Nguyễn Như Ý. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, 1990.

14. Chính sách Ngôn ngữ dân tộc. Nguyễn Như Ý. Tạp chí Cộng sản, số 4, 1991.

15. Suy nghĩ về việc dạy Tiếng Việt trong chương trình thanh toán nạn mù chữ cho đồng bào thiểu số lớn tuổi. Nguyễn Như Ý. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4, 1991.

16. Khảo sát thử nghiệm năng lực song ngữ Thái-Việt ở người Thái bản Giẳng Lắc. Nguyễn Như Ý. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 5, 1991.

16. Nhìn lại một vấn đề lớn: Phát triển tiếng nói và chữ viết tại các vùng dân tộc. Nguyễn Như Ý. Tạp chí  Dân tộc học, số 3, 1992.

17. Thanh toán nạn mù chữ, một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển xã hội của quốc gia. Nguyễn Như Ý. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, 1992.

18. Bình diện văn hóa ngôn ngữ của nghiên cứu thành ngữ tiếng Việt. Nguyễn Như Ý. Tạp chí Văn hóa dân gian, số 3, 1992.

19. Vấn đề tiêu chuẩn thuật ngữ trong một số công trình xuất bản tại Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975. Nguyễn Như Ý. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 12, 1992.

20. Vấn đề phương thức cấu tạo thuật ngữ khoa học trong một số công trình xuất bản tại Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975. Nguyễn Như Ý. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 14, 1992.

 

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối