Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Châu


Sách đã xuất bản

1. Giáo trình cơ sở Tiếng Việt (Grundkurs Vietnamesisch) (Tiếng Đức). Hoàng Thị Châu. Từ điển Bách khoa, Leipzig, 1982; Tái bản, 1990. 

2. Tiếng Việt (Giáo trình 3 tập dành cho học sinh Campuchia). Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1987; Tái bản, 1988, 1989.

3. Tiếng Việt trên các miền đất nước (Phương ngữ học). Hoàng Thị Châu. H- Khoa học Xã hội, 1989; Tái bản có bổ sung dưới dạng Giáo trình Phương Ngữ học Tiếng Việt. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

4. Je parle Vietnamien (Tôi nói tiếng Việt)(Tiếng Pháp). Đồng tác giả. CODEV Việt-Pháp, 1991.

5. Từ điển Bách khoa Địa danh Hải Phòng. Đồng tác giả. Hải Phòng, 1998.

6. Xây dựng bộ chữ phiên âm cho các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. H- Văn hóa dân tộc, 2001.

 

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus