Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Hành


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Về hiện tượng từ láy trong tiếng Việt.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Khoa học Ngữ văn

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1981

Đơn vị bảo vệ: Viện Ngôn ngữ học.


close

Thông báo