Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Công Nghĩa


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Kinh tế - Thống kê)

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Thống kê

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1988

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Thống kê Kinh tế Moskva, Liên Xô.

 

close

Thông báo