Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Thị Minh Đức


Các bài báo nghiên cứu

 1. VIET NAM - Building advanced research, education and extension capacity RIANo.1 (Mid-Term Review). Đồng tác giả. Báo cáo toàn văn theo hợp đồng kí kết với NORAD (Cơ quan hỗ trợ phát triển của Na Uy). Đăng trong NORAD Reports in Fisheries. University of Tromso, Norway.

2. Đô thị hóa ở Việt Nam trong bối cảnh của thế giới đô thị hóa. Đỗ Thị Minh Đức. Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 2, 2006.
 
3. Domestic Migrations in Vietnam During the Last Two Decades: Scope, Directions and Socio-Economic Motivation. The International Journal of the Interdisciplinary Social Sciences. Common Ground Publishing Pty Ltd, Australia. Volume 1, Issue 3, 2006. 
 
4. The development of geography curriculum in Vietnamese Schools during the last two decades. Báo cáo toàn văn ở Hội nghị khoa học quốc tế tại Nhật Bản: International Symposium "The transformation of traditional notions of geography in East Asia and its environs caused by the introduction of the modern discipline of geography". International Research Center for Japanese Studies. Kyoto, 26-11-2006.
 
5. Du lịch cộng đồng tại làng cá ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Đỗ Thị Minh Đức. Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 2, 2007.
 
6. Quản lý tài nguyên ven biển và vấn đề xóa đói giảm nghèo trong các cộng đồng nghề cá ở tỉnh Khánh Hòa. Đỗ Thị Minh Đức. Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 5, 2007.
 
 (Và nhiều Báo cáo khoa học đã trình bày tại các Hội thảo quốc tế: Nam Phi (2005), Ôxtrâylia (2006), Nhật Bản (2006)...theo các Chủ đề chính  về Di cư, Kinh tế - xã hội nghề cá, Sự phát triển vùng ven biển...)