03/09/2020 3:34:36 CH - Nhớ Giáo sư Lê Thi

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Nghiên cứu, sưu tầm:

- Các tư liệu hiện vật: tài liệu cá nhân, hồ sơ khoa học, bản thảo các công trình nghiên cứu, các bài viết, sổ ghi chép, nhật kí, thư từ, sách, báo, luận án, các hiện vật kỷ niệm của nhà khoa học…

- Các tư liệu hình ảnh: ảnh, phim tư liệu băng hình của cá nhân, gia đình, tổ chức, đoàn thể liên quan đến nhà khoa học và bối cảnh của nhà khoa học có liên quan.

- Ghi âm và quay video phỏng vấn về lịch sử cuộc đời, quê hương gia đình, quá trình hoạt động khoa học, đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam.

2. Lưu giữ, bảo quản các tư liệu, hiện vật của nhà khoa học.

Với hệ thống kho tàng trên 500m2, Trung tâm đã xây dựng 5 kho bảo quản lưu trữ riêng các dạng tư liệu, hiện vật sưu tầm:

3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nhà khoa học (trên website: www.heritist.vn) để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, khai thác thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, học tập cho độc giả.

4. Trưng bày về cuộc đời, những đóng góp và sự lao động khoa học của các nhà khoa học Việt Nam hoặc tái hiện lịch sử của một hay nhiều ngành khoa học phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

 

Quay lại
close

Thông báo