03/09/2020 3:34:36 CH - Nhớ Giáo sư Lê Thi

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1.   Là nơi giới thiệu, trưng bày về cuộc sống, những đóng góp và sự lao động khoa học của nhà khoa học; tôn vinh các nhà khoa học đã cống hiến vì sự nghiệp khoa học và đất nước Việt Nam, thông qua các chủ trương, chủ đề nghiên cứu do Trung tâm thực hiện.

2.  Xây dựng và phát triển thành trung tâm dữ liệu/ ngân hàng dữ liệu lịch sử khoa học, tư liệu và hiện vật của các nhà khoa học Việt Nam

3.   Trung tâm hoạt động đa chức năng như một bảo tàng, một thư viện kết hợp với các dịch vụ khoa học, văn hóa và du lịch.

 

Quay lại
close

Thông báo