03/09/2020 3:34:36 CH - Nhớ Giáo sư Lê Thi

CÁC QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN

1. Tiếp cận cuộc sống đời thường của các nhà khoa học, các cá nhân gắn liền với bối cảnh cụ thể của mỗi người qua mỗi giai đoạn.

2.  Tiếp cận cả văn hóa vật thể và phi vật thể thông qua nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp và các tài liệu thuộc nhiều loại khác nhau (về thể loại, về chất liệu) của các nhà khoa học. 

3.  Nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ trên cơ sở tự nguyện của các nhà khoa học, các tổ chức và cá nhân khác.

4.  Tiếp cận các nhà khoa học trong nước và các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài. 

Quay lại
close

Thông báo