03/09/2020 3:34:36 CH - Nhớ Giáo sư Lê Thi

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Nhân sự

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam hiện có tổng số 31 nghiên cứu viên và cộng tác viên trong đó bao gồm: 1 Tiến sĩ, 5 thạc sĩ và 25 cử nhân tốt nghiệp các trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Văn hóa,…

 

Cơ cấu tổ chức:

Cơ chế hoạt động

1.    Trung tâm hoạt động, với tư cách pháp nhân là một đơn vị độc lập.

2.    Trung tâm hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hội đồng thành viên Công ty.

3.     Hội đồng Cố vấn của Trung tâm giúp Trung tâm định hướng hoạt động, phát triển ngắn hạn và dài hạn

Liên hệ:

-          Tel: 043. 718. 5650

-          Email: info@heritist.vn

-          Website: www.heritist.vn
                www.cpd.vn

 

Quay lại
close

Thông báo