Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Cao Đàm


Các bài báo nghiên cứu

1. Technology Transfer into Vietnam. Đồng tác giả. A study for Swedish International Development Authority (SIDA), 1986.

2. Evaluation of Technology Transfer into Vietnam. Đồng tác giả. Research Policy Institute, University of Lund, Sweden, 1991.

3. The Role of Top level Research Institutions in Vietnamese Plicy Making. Đồng tác giả. A study for Swedish International Development Authority (SIDA), 1993.

4. Vietnam in Changing World. Đồng tác giả. CURSON publication, British Kingdom, 1994.

5. Shaping High-Tech Zones in Vietnam. Đồng tác giả. A study for Schmidt Vietnam Co LTD, Hanoi, 1994.

6. Conceptural Consensus Building for the Hanoi High-Tech Park. Đồng tác giả. A study for Schmidt Vietnam Co LTD, Hanoi, 1995.

7. Conceptual design and Implementation of a high technology industrial park in Ho Chi Minh City. Đồng tác giả. A study for Schmidt Vietnam Co LTD, Hanoi, 1995.

8. Hanoi High-Tech Park A some historical and conceptual problems, and the Perspective of development. Đồng tác giả. Report presented at the joint Meeting of Vienam National University, National Center of Natural Sciences and Technology and Hanoi International Center of Technology, Hanoi, 1995.

9. Enhancement of Competitive Capability of Vietnamese Manufactured Products for Export. Đồng tác giả. Final Report of Canada IDRC Project, Hanoi, 1996.

10. Finance Institutions for S&T in Market Reform. Đồng tác giả. Canada-Vietnam VISED Projec, Hanoi, 1997.

11. Thông tin về xã hội học môi trường. Đồng tác giả. Trung tâm Thông tin Khoa học và kỹ thuật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2000.

12. Khảo cứu về xã hội học môi trường. Vũ Cao Đàm. Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và kỹ thuật, 2002.