Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thành Bắc


Sách đã xuất bản

1. Thiết bị điện (Giáo trình). Lê Thành Bắc. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

2. Hướng dẫn tính toán thiết kế thiết bị điện. Lê Thành Bắc (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 2002.

3. Kỹ thuật điện (Giáo trình). Lê Thành Bắc. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2010.

4. Kỹ thuật chiếu sáng (Giáo trình). Lê Thành Bắc. H- Giáo dục, 2010.

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend