Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thành Bắc


Các đề tài nghiên cứu

1. Ứng dụng máy tính tổng hợp hệ điều khiển số vị trí hệ Thyristor - Động cơ điện một chiều. Đề tài cấp Trường Đại học Đà Nẵng, mã số DHĐN1998, 1998. Lê Thành Bắc (Chủ nhiệm).

2. Ứng dụng điều khiển mờ trong hệ điều khiển số vị trí. Đề tài cấp Trường Đại học Đà Nẵng, mã số DHĐN2000, 2000. Lê Thành Bắc (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu quá trình điện từ - điện cơ của động cơ không đồng bộ trong hệ điều khiển điện tử công suất. Đề tài cấp Bộ, mã số B2001-15-12, 2002. Lê Thành Bắc (Chủ nhiệm).