Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Uyển


Các đề tài nghiên cứu

1. Điều chế niobat, vanadat, vonframat, milipdat một số kim loại. Bằng sáng chế N0 34855 Kiep-Ucraina, 1975. Nguyễn Trọng Uyển, A.M. Golup và cộng sự.

2. Nghiên cứu tách và xác định quặng đất hiếm Nậm Xe. Đề tài cấp ĐHTH Hà Nội và P.70 - Bộ Cơ khí luyện kim, 1976-1980. Cù Thành Long, Nguyễn Trọng Uyển (Đồng chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu hoàn chỉnh các công nghệ phân chia và thử nghiệm một số oxit đất hiếm từ tổng oxit Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, mã số: 24C. 02-04, 1980 – 1990. Nguyễn Trọng Uyển (Chủ nhiệm Đề tài nhánh).

4. Phương pháp thu nhận tổng oxit đất hiếm từ quặng phức hợp basnezit và monazit. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số HI-0024, Cục Sáng chế, 1990. Nguyễn Trọng Uyển, Phạm Ngô Tuấn.

5. Nghiên cứu sự tạo phức của các NTĐH với các amino axit. Đề tài cấp Bộ, mã số: B.091-05-44, 1991-1993. Nguyễn Trọng Uyển (Chủ nhiệm).

6. Ứng dụng phức chất L.Aspatat một số NTĐH trong sinh học. Đề tài cấp Nhà nước, mã số: KT. 041. 29, 1993-1994. Nguyễn Trọng Uyển (Chủ nhiệm).

7. Nghiên cứu phức chất của các NTĐH với các amino axit. Đề tài cấp Nhà nước, mã số: KT. 041. 35, 1994-1995. Nguyễn Trọng Uyển (Chủ nhiệm).

8. Tổng hợp và nghiên cứu phức chất NTĐH và vật liệu gốm oxit. Đề tài nghiên cứu cơ bản, mã số: 521, 1996-1997. Nguyễn Trọng Uyển (Chủ nhiệm).

9. Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số NTĐH với các amino axit có hoạt tính sinh học. Đề tài NCCB, mã số: 521, 1998-2000. Nguyễn Trọng Uyển (Chủ nhiệm).

10. Tổng hợp phức chất của các NTĐH với amino axit và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng. Đề tài NCCB, mã số: CB. 531501, 2001-2002. Nguyễn Trọng Uyển(Chủ nhiệm).

11. Nghiên cứu sự tạo phức của các NTĐH với L. Tryptophan và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng. Đề tài cấp ĐHQG HN, mã số QT. 01.38, 2003-2004. Nguyễn Trọng Uyển (Chủ nhiệm).

12. Tổng hợp phức chất các nguyên tố đất hiếm với các aminoaxit có hoạt tính sinh học và nghiên cứu sử dụng chúng trong nông nghiệp. Đề tài NCCB, mã số: CB. 530802, 2003-2004. Nguyễn Trọng Uyển (Chủ nhiệm).

13. Nghiên cứu sử dụng phức chất của các NTĐH với một số amino axit nhằm tăng năng suất cây trồng. Đề tài đặc biệt ĐHQG Hà Nội, mã số QG. 04. 08, 2004-2006. Nguyễn Trọng Uyển (Chủ nhiệm).

14. Tổng hợp, nghiên cứu phức chất các NTĐH với các amino axit không thay thế được và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng. Đề tài Nghiên cứu cơ bản, mã số CB.530605, 2005-2006. Nguyễn Trọng Uyển (Chủ nhiệm).

15. Tổng hợp nghiên cứu phức chất của các NTĐH với amino axit không thay thế, thăm dò khả năng sử dụng chúng để phát triển cây trồng. 2006-2008. Nguyễn Trọng Uyển.

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo