Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Ái


Sách đã xuất bản

1. Triết học Mác - Lênin (Tập bài giảng). Đồng tác giả. NXB Đà Nẵng, 1992.

2. Tìm hiểu tư tưởng văn hóa nghệ thuật Hồ Chí Minh. Lê Hữu Ái (Chủ biên). H- Khoa học Xã hội, 1995.

3. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục thanh niên hiện nay. Lê Hữu Ái (Chủ biên). NXB Đà Nẵng, 1998.

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hoá, nghệ thuật. Lê Hữu Ái (Chủ biên). H- Chính trị Quốc gia, 2007.

5. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Lê Hữu Ái (Chủ biên), Lưu Hoàng Tuấn, Nguyễn Hồng Cử. Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học Đà Nẵng. H- Lao động, 2009.

6. Triết học (Dùng cho đào tạo Sau Đại học không chuyên ngành Triết học). Lê Hữu Ái (Chủ biên), Nguyễn Tấn Hùng. NXB Đà Nẵng, 2010.

7. Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ mới: thực trạng, quan điểm và giải pháp. Đồng tác giả. H- Chính tri - Hành chính Quốc gia, 2010.

8. Vài nét về lối sống đô thị hiện nay. Đồng tác giả. In trong: "Đô thị hoá ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và những vấn đề kinh tế - xã hội đặt ra". H- Chính trị - Hành chính Quốc gia, 2010.

clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo