Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Ái


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hóa, nghệ thuật.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Triết học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1999

Đơn vị bảo vệ: Viện Triết học, Trung tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn Quốc gia.
close

Thông báo