Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Ái


Quá trình giảng dạy và đào tạo

QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 7 luận văn Thạc sĩ

1. Dương Thị Phượng, "Bồi dưỡng ý thức chính trị cho các Hội quần chúng ở Đà Nẵng hiện nay", Đại học Huế, 2008.

2. Mai Thị Mỹ Hằng, "Kế thừa giá trị văn hoá truyền thống trong việc xây dựng lối sống sinh viên các trường cao đẳng ở Đà Nẵng hiện nay", Đại học Huế, 2008.

3. Trần Văn Mùi, "Quan điểm triết học Mác- Lênin về mối quan hệ con người và tự nhiên với yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay", Đại học Huế, 2011.

4. Nguyễn Phước Phúc, "Biện chứng giữa đào tạo và sử dụng nhân tài trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng ở Đà Nẵng hiện nay", Đại học Huế, 2011.

5. Lê Đức Thọ, "Phép biện chứng duy vật - sự kế thừa phép biện chứng của Hegel", Đại học Huế, 2011.

6. Lê Văn Thao, "Vấn đề đảm bảo tính thống nhất giữa chức năng giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam hiện nay", Đại học Huế, 2011.

7. Dương Thị Châu Phụng, "Quan điểm triết học Mác - Lênin về giải phóng con người với sự nghiệp phát triển con người Việt Nam hiện nay", Đại học Huế, 2011.

 

close

Thông báo