Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Ái


Các đề tài nghiên cứu

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính tộc người của văn hoá nghệ thuật. Đề tài cấp Trường Đại học Đà Nẵng, mã số T1999, 1999. Lê Hữu Ái (Chủ nhiệm).

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đạo đức và vấn đề xây dựng đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Đề tài cấp Bộ, mã số B2001-14-05, 2001. Lê Hữu Ái (Chủ nhiệm).

3. Ảnh hưởng của văn hóa truyền thống đến phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đề tài cấp Bộ, mã số B2004-14-27, 2004. Lê Hữu Ái (Chủ nhiệm).

4. Quan điểm Hồ Chí Minh về người thầy và việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Đại học trong điều kiện hiện nay. Đề tài cấp Bộ, mã số B2006- ĐN04-05, 2006. Lê Hữu Ái (Tham gia).

5. Tư tưởng của Phan Bội Châu về chiến lược giáo dục và ý nghĩa của nó đối với việc chấn hưng nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đề tài cấp Bộ, mã số B2008-DHH03-35, 2008. Lê Hữu Ái (Tham gia).

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo