Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Ái


Các bài báo nghiên cứu

1. Một số biểu hiện của lạc hậu tư duy hiện nay. Lê Hữu Ái. In trong: Báo cáo Hội nghị Khoa học trẻ, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 1989.

2. Vài suy nghĩ về thực chất của phương pháp phân tích mâu thuẫn. Lê Hữu Ái, Nguyễn Tấn Hùng. Tạp chí Triết học, số 2, 1994.

3. Vài ý kiến về quyền bảo hộ tác giả ở Việt Nam. Lê Hữu Ái. Tạp chí Báo chí Tuyên truyền, số 5, 1995.

4. Confucianism and the cause of Industrialitation - Modernisation of Vietnam (Tiếng Anh). Le Huu Ai. Vietnam Social Sciences, số 1 (57), 1995.

5. Tính hai mặt của quá trình đô thị hóa. Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 4, 1995.

6. Tính hai mặt của quá trình đô thị hóa (qua địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng). Lê Hữu Ái. In trong: "Lối sống đô thị miền Trung- Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn). H- Văn hoá Thông tin, 1995.

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa tính dân tộc và tính nhân loại của văn hóa nghệ thuật. Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học, số 3, 1996.

8. Vấn đề con người trong mỹ học của Các Mác. Lê Hữu Ái. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 4, 1996.

9. Vấn đề đô thị hoá và một vài suy nghĩ về phát triển du lịch, dịch vụ ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Lê Hữu Ái. Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 4, 1996.

10. Văn hóa mới Việt Nam - Sự thống nhất đa dạng. Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học, số 4, 1996.

11. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của Văn hoá nghệ thuật. Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 5, 1997.

12. Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh. Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học, số 10, 1997.

13. Tám mươi năm Cách mạng Tháng Mười - suy nghĩ về tính dân tộc trong văn hóa nghệ thuật. Lê Hữu Ái. Tham luận tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội, 1997.

14. Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về nghệ thuật. Lê Hữu Ái. Tạp chí Báo chí Tuyên truyền, số 3, 1997.

15. Mở rộng giao lưu văn hóa, một trong những định hướng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tính dân tộc trong văn hoá nghệ thuật. Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 3, 1998.

16. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính nhân dân trong văn hoá, nghệ thuật. Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học, số 2(102), 1998.

17. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính nhân loại trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới ở nước ta. Lê Hữu Ái. In trong: "Văn hóa và phát triển", Sở Văn hoá Thông tin thành phố Hồ Chí Minh, 1998.

18. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính nhân dân trong văn hoá nghệ thuật. Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học, 1998.

19. Bảo hộ tác giả về quyền kế cận: Một vấn đề bức xúc và cần thiết hiện nay. Lê Hữu Ái, Trần Văn Sơn. Tập san Khoa học, Đại học Đà Nẵng, số 3, 1999.

20. Sự vận dụng sáng tạo ở Hồ Chí Minh về quán triệt tính dân tộc trong văn hoá nghệ thuật của Lênin. Lê Hữu Ái. Tập san Khoa học, Đại học Đà Nẵng, số 6, 1999. 

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo