Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Văn Biền


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Phong trào công nhân Việt Nam thời kỳ 1936-1939.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Lịch sử

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1981

Đơn vị bảo vệ: Viện Phong trào Công nhân quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.


so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo