Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Văn Biền


Các bài báo nghiên cứu

1. Những hình thức đấu tranh và sự chuyển biến về ý thức của công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX. Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 130, 1970.

2. Tiền lương của công nhân thời kỳ 1936-1939. Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 156, 1974.

3. Phong trào ái hữu và nghiệp đoàn công nhân thời kỳ 1938-1939. Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 164, 1975.

4. Ngày 1 tháng 5 trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 167, 1976.

5. Sự phát triển của các đội ngũ công nhân trước cách mạng tháng Tám. Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 173, 1977.

6. Ruộng đất công làng xã ở Bắc Kỳ trước năm 1945. Cao Văn Biền. Sciences Sociales, số 4, 1981.

7. Giai cấp công nhân Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng Xã hội chủ nghĩa. Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 208, 1983.

8. Về bản xã công điền công thổ ở Bắc Kỳ trước Cách mạng Tháng Tám. Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 209, 1983.

9. Nguyễn Ái Quốc với vấn đề dân tộc và thuộc địa trong phong trào cộng sản quốc tế nửa đầu những năm 20. Cao Văn Biền. Tạp chí Lịch sử quân sự, số 5, 1987.

10. Phân bố sở hữu ruộng đất tư ở Ninh Bình thời kỳ 1930-1945. Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 254, 1991.

11. Phong trào bãi công của công nhân Việt Nam thời kỳ 1936-1939. Cao Văn Biền. Tạp chí Giai cấp công nhân và thế giới ngày nay của Viện Phong trào công nhân quốc tế Liên Xô.

12. Tình hình chia gia tài ruộng đất ở Ninh Bình (1930-1945). Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 256, 1991.

13. Tình hình mua bán ruộng đất ở Ninh Bình (1930-1945). Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 258, 1991.

14. Tình hình thế chấp ruộng đất ở nông thôn Ninh Bình (1930-1945). Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 260, 1992.

15. Thử đánh giá các yếu tố trong sự phân hóa của chế độ tư hữu ruộng đất ở Ninh Bình (1930-1945). Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 263, 1992.

16. Tình hình chia gia tài ruộng đất ở Nam Định (1930-1945). Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 270, 1993.

17. Các loại chủ sở hữu ruộng đất tư nhân ở Nam Định (1930-1945). Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 5, 1994.

18. Mấy nét về tình hình các làng xã ở tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 1921-1945 qua Hương ước. Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 272, 1994.

19. Về dân số Thái Bình trước Cách mạng tháng Tám. Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 250, 1990.

20. Về nạn đói năm Ất Dậu (1945). Cao Văn Biền. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 251, 1995.

clinic of abortion go scraping of the uterus
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo