Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Quang Á


Sách đã xuất bản

1. Statistical Data Analysis (Tiếng Anh). Đặng Quang Á. Nxb IOIT - Unesco, 1999.

2. Phương pháp số (Giáo trình). Đồng tác giả. Nxb Đại học Thái Nguyên, 2009.

dating for married go married men who cheat