Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Quang Á


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu và xây dựng chương trình giải các bài toán vật lý-toán và tối ưu hóa. Đề tài cấp Nhà nước, mã số 48A-04-04, 1989-1991. Đặng Quang Á (Thành viên).

2. Nghiên cứu phương pháp xây dựng và phân tích số liệu trong các hệ thống thông tin ngành văn hóa - xã hội. Đề tài cấp Viện, 1997-1998. Đặng Quang Á (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại tái tạo ảnh mặt người 3 chiều từ dữ liệu hình thái xương sọ phục vụ điều tra hình sự và an sinh xã hội. Đề tài cấp Viện, mã số KC.01.17/06-10, 2009. Đặng Quang Á (Chủ nhiệm Đề tài nhánh).

cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend