Các tư liệu về  Giáo sư Dương Trọng Bái


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu phổ electron chuyển (conversion electron) của các đồng vị honmi. Báo cáo tại Hội thảo lần thứ 2 và 3 về Năng lượng phổ hạt nhân các đồng vị đất hiếm thiếu nơtron (Tiếng Nga), Mátxcơva, 1954-1960. Đồng tác giả.

2. Nghiên cứu phổ electron chuyển của chuỗi phân rã Yb164  → Tu164  → Er164. Báo cáo tại Hội thảo lần thứ 2 và 3 về Năng lượng phổ hạt nhân các đồng vị đất hiếm thiếu nơtron (Tiếng Nga), Mátxcơva, 1954-1960. Đồng tác giả.

3. Phổ pozitron của chuỗi phân rã Sm142 → Pm142 → Nd142. Báo cáo tại Hội thảo lần thứ 2 và 3 về Năng lượng phổ hạt nhân các đồng vị đất hiếm thiếu nơtron (Tiếng Nga), Mátxcơva, 1954-1960. Đồng tác giả.

4. Các đồng vị mới Ir184 và Pt184. Báo cáo tại Hội thảo lần thứ 2 và 3 về Năng lượng phổ hạt nhân các đồng vị đất hiếm thiếu nơtron (Tiếng Nga), Mátxcơva, 1954-1960. Đồng tác giả.

5. Bảng đơn vị đo lường hợp pháp nước VIệt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tiểu ban Đơn vị, Ủy ban Khoa học Nhà nước, 1964. Đồng tác giả.

6. Sách giải thích các đơn vị đo lường hợp pháp. Tiểu ban Đơn vị, Ủy ban Khoa học Nhà nước, 1964. Đồng tác giả.

7. Danh từ Vật lý Nga – Anh – Việt. Tiểu ban Danh từ, Ủy ban Khoa học Nhà nước, 1964. Đồng tác giả.

8. Đề án cải cách sư phạm. Trình Ủy ban Cải cách Giáo dục, Ban Nghiên cứu Cải cách Sư phạm, tháng 5-1981. Dương Trọng Bái (Chủ trì).

9. Chiến lược xây dựng đội ngũ giáo viên. Trình Bộ Giáo dục (Tóm tắt trong Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, tháng 12-1983). Dương Trọng Bái (Chủ trì).

10. Kế hoạch chương trình các khoa Vật lý Đại học Sư phạm. 1984. Dương Trọng Bái (Chủ nhiệm).

11. Về phương hướng phát triển giáo dục ở nước CHXHCN Việt Nam. Hội nghị IX của APEID, Băngcốc, tháng 3-1984. Dương Trọng Bái (Chủ nhiệm).

12. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu ở nước CHXHCN Việt Nam. Hội nghị IX của APEID, Băngcốc, 1985. Dương Trọng Bái (Chủ nhiệm).

13. Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ở nước CHXHCN Việt Nam. Hội nghị IX của APEID, Băngcốc, 1987. Dương Trọng Bái (Chủ nhiệm).

14. Kế hoạch chương trình hệ Cao đẳng Sư phạm. 1987. Dương Trọng Bái (Chủ nhiệm).

15. Kế hoạch chương trình hệ Trung học Sư phạm 12+2 và 9+3. 1987. Dương Trọng Bái (Chủ nhiệm).

dating for married link married men who cheat
close

Thông báo