Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Báu


Sách đã xuất bản

1. Vật lý thống kê. Nguyễn Quang Báu (Chủ biên), Bùi Bằng Đoan, Nguyễn Văn Hùng. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.  

2. Lý thuyết xác suất và thống kê toán. Nguyễn Quang Báu. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.        

3. Lý Thuyết trường lượng tử cho các hệ nhiều hạt. Nguyễn Quang Báu (Chủ biên), Hà Huy Bằng. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

4. Bài tập Vật lý đại cương (Cơ học). Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Quang Báu, Bạch Thành Công. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002. 

5. Bài tập vật lý nâng cao lớp 10 (Trung học phổ thông). Nguyễn Quang Báu (Chủ biên), Nguyễn Cảnh Hoè. H- Đại học Sư phạm, 2003.    

6. Lý thuyết bán dẫn. Nguyễn Quang Báu (Chủ biên), Nguyễn Quốc Hùng, Lê Tuấn, Vũ Văn Hùng. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

7. Bài tập vật lý nâng cao lớp 11 (Trung học phổ thông). Nguyễn Quang Báu (Chủ biên), Nguyễn Cảnh Hoè. H- Đại học Sư phạm, 2007.                

8. Vật lý bán dẫn thấp chiều. Nguyễn Quang Báu (Chủ biên), Nguyễn Vũ Nhân, Phạm Văn Bền. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.      

dating for married link married men who cheat
close

Thông báo