Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Báu


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 17 luận văn Thạc sĩ.

1. Nguyễn Thế Toàn, "Một số tính chất động của các hệ điện tử chuẩn hai chiều", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.   

2. Đinh Quốc Vương, "Tính toán hệ số hấp thụ sóng âm(PA) trong hố lượng tử cho khí điện tử suy biến bằng phương pháp phương trình động lượng tử", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.    

3. Nguyễn Thị Minh Vân, “Tính toán hệ số hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử tự do trong giếng lượng tử khi có mặt trường bức xạ laser”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.   

4. Vũ Thanh Tâm, “Lý thuyết gia tăng sóng âm (PA) bởi trường bức xạ laser trong hố lượng tử”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

5. Phạm Thị Nguyệt Nga, “Lý thuyết gia tăng sóng âm (PA) bởi trường bức xạ laser trong dây lượng tử”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003. 

6. Lương Duy Thành, "Nghiên cứu ảnh hưởng của từ trường lên sự gia tăng sóng âm (PA) bởi trường bức xạ laser trong dây lượng tử”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. 

7. Nguyễn Bá Lẫm, “Nghiên cứu độ dẫn cao tần và hệ số hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tủ tự do trong dây lượng tử”, 2004.

8. Nguyễn Thị Thương, “Cộng hưởng tham số giữa phonon âm và phonon quang trong dây lượng tử hình trụ với hố thế parabol”, 2005           

9. Lưu Bích Linh, “Độ dẫn cao tần và hệ số hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện từ tự do trong dây lượng tử khi có mặt từ trường ngoài”, 2005.               

10. Hoàng Đình Triển, "Tính toán hệ số biến đổi tham số giữa phonon âm và phonon quang trong siêu mạng pha tạp”, 2006.                      

11. Hoàng Mỹ Dung, “Tính toán hệ số biến đổi tham số giữa phonon âm và phonon quang trong dây lượng tử với hố thế cao vô hạn”, 2006.            

12. Trần Thị Hải, “Tính toán hệ số biến đổi tham số giữa phonon âm và phonon quang trong dây lượng tử với hố thế parabol”, 2006 .         

13. Lê Thái Hưng, “Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên sự hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng pha tạp”, 2007.                     

14. Nguyễn Nhật Quang, “Tính toán hệ số biến đổi tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong siêu mạng hợp phần”, 2007.                 

15. Nguyễn Văn Hiếu, “Tính toán hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần”, 2007.             

16. Nguyễn Thị Yến, “Cộng hưởng tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong siêu mạng hợp phần”, 2007.              

17. Lê Thị Thu Phương, “Tính toán hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử”, 2007.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 12 luận án Tiến sĩ.

1. Nguyễn Thanh Hải, "Tính chất nhiệt động và môđun đàn hồi của các kim loại khuyết tật ", trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.  

2. Chhoumm Navy, "Một số hiệu ứng động và các tính chất quang-âm-điện tử trong bán dẫn", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.     

3. Trần Công Phong, "Cấu trúc và các tính chất quang trong hố lượng tử và siêu mạng", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.        

4. Nguyễn Vũ Nhân, "Một số hiệu ứng cao tần gây bởi trường sóng điện từ trong bán dẫn và plasma", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

5. Đặng Đình Tới, “Đẫn nhảy bước biến đổi trong các hệ điện tử định xứ mạnh”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.   

6. Đinh Quốc Vương, “Các hiệu ứng động và âm-điện tử trong các hệ điện tử thấp chiều”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.

7. Lê Đình, “Một số hiệu ứng cao tần do tương tác electron phonon trong dây lượng tử bán dẫn”, trường Đại học Sư Phạm Huế, Đại học Huế, 2008.        

8. Lương Văn Tùng, “Một số hiệu ứng cao tần trong bán dẫn siêu mạng”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.         

9. Nguyễn Ngọc Hiếu, “Ảnh hưởng của sự giam giữ phonon lên một số hiệu ứng cao tần do tương tác electron-phonon trong hố lượng tử và siêu mạng bán dẫn”, trường Đại học Sư Phạm Huế, Đại học Huế, 2009.  

10. Đỗ Mạnh Hùng, "Một số hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

11. Nguyễn Bích Ngọc, “Nguyên cứu một số tính chất quang phi tuyến trong các hệ bán dẫn thấp chiều”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010. 

12. Hoàng Đình Triển, "Nguyên cứu sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử”, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.

 

my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo