Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Báu


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu các tính chất quang và từ quang trong các chất bán dẫn vùng cấm hẹp (loại InSb). Đề tài cấp Bộ, mã số B9, 1986-1990. Nguyễn Quang Báu (Tham gia).

2. Sự gia tăng và biến đổi các kích thích cơ bản trong bán dẫn trong trường những sóng điện từ. Đề tài cấp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, mã số T25, 1988-1990. Nguyễn Quang Báu (Chủ nhiệm).

3. Các hiệu ứng vật lý trong Laser, micromaser; các cấu trúc dị thể, siêu mạng và một số vấn đề của lý thuyết trường lượng tử. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KT-04. 3.1.18, 1994-1995. Nguyễn Quang Báu (Tham gia).

4. Các phương pháp Toán-lý và ứng dụng vào vật lý. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KT-04. 3.1.17, 1994-1995. Nguyễn Quang Báu (Tham gia).

5.  Các hiệu ứng vật lý trong Laser, micromaser; các cấu trúc dị thể, siêu mạng và một số vấn đề của lý thuyết trường lượng tử. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KT-04. 1.3.7, 1996-1997. Nguyễn Quang Báu (Tham gia).

6. Phát triển các phương pháp của vật lý lý thuyết chất rắn, trường, hạt nhân trong nghiên cứu cấu trúc và các tính chất vật lý của vật thể. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QT-9607, 1996-1997. Nguyễn Quang Báu (Tham gia).

7. Nghiên cứu các hiệu ứng động trong bán dẫn, siêu mạng, hố lượng tử; các tính chất nhiệt động trong tính thể và hấp thụ tia x trong chất rắn. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KT-04. 1.3.6, 1996-1997. Nguyễn Quang Báu (Chủ nhiệm).

8. Nghiên cứu các hiệu ứng động và các tính chất quang-âm-điện tử trong bán dẫn và các hệ thấp chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử, điểm lượng tử). Đề tài cấp Nhà nước; mã số KT-04 1.1.98, 1998-2000. Nguyễn Quang Báu (Chủ nhiệm).

9. Nghiên cứu cấu trúc và các tính chất vật lý của chất rắn dưới tác dụng của trường ngoài. Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số TN. 98/06, 1998-1999. Nguyễn Quang Báu (Chủ nhiệm).

10. Nghiên cứu các hiệu ứng cao tần gây bởi trường sóng điện từ trong các hệ bán dẫn thấp chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử, điểm lượng tử). Đề tài cấp Nhà nước, mã số 411301, 2001. Nguyễn Quang Báu (Chủ nhiệm).

11. Nghiên cứu các hiệu ứng cao tần gây bởi trường sóng điện từ trong các hệ điện tử thấp chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử, điểm lượng tử). Đề tài  cấp Nhà nước; mã số 411301, 2001-2003. Nguyễn Quang Báu (Chủ nhiệm).

12. Nghiên cứu một số tính chất quang và quang-âm-điện tử trong các hệ điện tử thấp chiều(siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử, điểm lượng tử). Đề tài cấp Nhà nước; mã số 411204, 2004-2005. Nguyễn Quang Báu (Chủ nhiệm).

13. Nghiên cứu lý thuyết về các tính chất quang của bán dẫn thấp chiều. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội; mã số QT-06-13, 2006. Nguyễn Quang Báu (Chủ nhiệm).

14. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên một số tính chất quang và quang-âm-điện tử trong các hệ bán dẫn thấp chiều. Đề tài cấp Nhà nước; mã số 405906, 2006-2008. Nguyễn Quang Báu (Chủ nhiệm).

15. Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên một số tính chất động trong bán dẫn thấp chiều. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số: QT-08-15, 2008. Nguyễn Quang Báu (Chủ nhiệm).

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
close

Thông báo