Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Lương


Sách đã xuất bản

1. Di truyền học vi sinh vật. Tập I. Lê Đình Lương. Đại học Tổng hợp, 1967.

2. Di truyền học vi sinh vật. Tập II. Lê Đình Lương. Đại học Tổng hợp, 1970.

3. Danh từ Di truyền học Nga-Việt. Lê Đình Lương. Đại học Tổng hợp, 1970.

4. Di truyền học vi sinh vật. Tập I. Lê Đình Lương. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1971.

5. Di truyền học vi sinh vật. Tập II. Lê Đình Lương. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1975.

6. Di truyền học vi khuẩn. Lê Đình Lương. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1976.

7. Một số phương pháp nghiên cứu Di truyền vi sinh vật. Lê Đình Lương, Nguyễn Thanh Hiền. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1978.

8. Các nguyên tắc phân tích Di truyền học. Lê Đình Lương. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1978.

9. Di truyền học. Lê Đình Lương. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1978.

10. Di truyền học vi sinh vật. Lê Đình Lương. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1980.

11. Từ điển Di truyền học, Tế bào học, Chọn giống, Nhân giống và Giống cây trồng. Lê Đình Lương (Chủ biên). H - Khoa học và Kỹ thuật, 1981.

12. Di truyền học vi nấm. Lê Đình Lương. H - Khoa học và kỹ thuật, 1982.

13. Từ điển Di truyền học Nga-Việt. Lê Đình Lương (Chủ biên), Tạ Toàn, Lê Duy Thành. Đại học Tổng hợp, 1983.

14. Phương pháp nghiên cứu di truyền vi sinh vật. Lê Đình Lương (Chủ biên). H- Khoa học và Kỹ thuật, 1983.

15. Chuỗi xoắn kép. Lê Đình Lương (Dịch). H- Khoa học vKỹ thuật, 1984.

16. Từ điển Sinh học Nga-Việt. Đồng tác giả. H- Khoa học vKỹ thuật, 1985.

17. Từ điển Di truyền học, Di truyền tế bào học và Chọn giống Anh-Việt. Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân, Vũ Tuyên Hoàng. H- Khoa học vKỹ thuật, 1986.

18. Từ điển Sinh học. Lê Đình Lương (Chủ biên). H - Khoa học vKỹ thuật, 1990.

19. Di truyền học. Lê Đình Lương. H- Khoa học vKỹ thuật, 1991.

20. Để dạy tốt Di truyền học ở trường PTTH. Lê Đình Lương, Trần Hồng Hải. H- Giáo dục, 1993.

21. Chuỗi xoắn kép. Lê Đình Lương (Dịch). Tái bản có bổ sung. H- Khoa học vKỹ thuật, 1993.

22. Cơ sở Di truyền học. Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân. H- Giáo dục, 1994.

23. Từ điển Bách khoa Việt Nam. Đồng tác giả. Trung tâm quốc gia biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, 1995.

24. Sổ tay Di truyền học phổ thông. Lê Đình Lương. H- Giáo dục, 1995.

25. Cơ sở Di truyền học. Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân. Tái bản và có bổ sung. H- Giáo dục, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

26. Từ điển Khoa học và Công nghệ Việt – Anh. Đồng tác giả. H- Khoa học vKỹ thuật, 1998.

27. Từ điển Sinh học phổ thông. Lê Đình Lương (Chủ biên). H- Giáo dục, 2001.

28. Nguyên lý Kỹ thuật di truyền. Lê Đình Lương. H- Khoa học vKỹ thuật, 2001.

29. Từ điển Đa dạng sinh học và Phát triển bền vững Anh-Việt. Đồng tác giả. H- Khoa học vKỹ thuật, 2001.

30. Kỹ thuật di truyền và ứng dụng. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

31. Lược sử Sinh học. Nguyễn Như Hiền, Lê Đình Lương. H- Khoa học vKỹ thuật, 2005.

32. Basic Principles of Genetics. Lê Đình Lương. 2009. 

33. Nguyên lý di truyền học hiện đại. Lê Đình Lương. 2009. 

34. Genetics. Lê Đình Lương. 2012. 

35. Di truyền học phổ thông. Tập I. Lê Đình Lương. H- Khoa học vKỹ thuật, 2018. 

36. Di truyền học – Từ cách tiếp cận mới đến vấn đề cải cách giáo dục môn học. Lê Đình Lương. H- Đại học Quốc gia, 2019. 

 

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo