Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Lương


Niên biểu cuộc đời

  Thời gian

  Hoạt động

 

 1941 

Sinh tại Hà Nội.

 

 1966 - 1977

 

 - Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Lêningrad, Liên Xô, chuyên ngành Di truyền học (1966);

- Giảng viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ  (1977). 

 

 1977 - 1996

 

- Chủ nhiệm Bộ môn Di truyền học. 

- Được công nhận chức danh Phó giáo sư (1984);

- Chức danh Giáo sư (1992);

- Tổng Biên tập Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng (từ 1993).

1996 - 2000

- Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Phó Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam.

Từ 2001 
Ủy viên Ủy ban Đạo đức Sinh học Quốc tế (IBC), UNESCO.
2003-2005 Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Từ 2013
Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam.


close

Thông báo