Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Lương


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Sinh học )

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Di truyền học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1977

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Lêningrat, Liên Xô.

close

Thông báo