Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Lương


Các bài báo nghiên cứu

1. Biến trạng nguyên phân trong locut ade2 ở nấm men Saccharomyces cerevisiae. Raipulis E.P, Lê Đình Lương. GENETIKA, Moskva, số 5, 1969.

2. Gây đột biến và chọn giống vi sinh vật công nghiệp. Lê Đình Lương. Báo cáo Hội nghị Chọn giống, Hà Nội, 1973.

3. Những hướng chính trong chọn giống vi sinh vật công nghiệp. Lê Đình Lương. Tạp chí Hoạt động khoa học, số 6, 1974.

4. Sự kiểm soát di truyền đối với hình thái của nấm men Saccharomyces. Lê Đình Lương, Ivanov E.L., Egorova V.N. Báo cáo Hội nghị toàn Liên bang về Cơ sở di truyền học của chọn giống vi sinh vật công nghiệp. Minsk, 12-1975.

5. Một số kết quả nghiên cứu di truyền và chọn giống vi sinh vật. Lê Đình Lương. In trong: Công trình Nghiên cứu khoa học Đại học Tổng hợp Hà Nội 1956-1976, tập II.

6. Đặc điểm sinh bào tử của các thể đột biến hình thái ở nấm men Saccharomyces. Lê Đình Lương, Egorova V.N. Báo cáo tại Hội nghị lần thứ III Hội Di truyền học và chọn giống toàn Liên bang Vavilov, Leningrad, 1977.

7. Biến dị đột biến về hình thái khuẩn lạc và tế bào ở nấm men Sacch. cerevisiae. Lê Đình Lương, Ivanov E.L., Egorova V.N., Inge-Vechtomov S. G. GENETIKA, Moskva, 1978.

8. Phân tích lại các thể đột biến hình thái tạo khuẩn ty giả ở nấm men Sacch. cerevisiae. Lê Đình Lương, Egorova V.N., Inge-Vechtomov S.G. GENETIKA, Moskva, số 9, 1978.

9. Phân tích di truyền học tính mẫn cảm đối với áp suất thẩm thấu của nấm men Saccharomyces. Lê Đình Lương. Báo cáo Hội nghị Di truyền học quốc tế lần thứ XIV, Moskva, 1978.

10. Các đột biến về hình thái tế bào ở nấm men. Lê Đình Lương, Egorova V. N. Báo cáo Hội nghị Di truyền học quốc tế lần thứ XIV, Moskva, 1978.

11. Tạo ra những nòi nấm men bánh mì mới bằng phương pháp lai. Lê Đình Lương, Trương Văn Khôi. Báo cáo khoa học ĐHTH Hà Nội, 1979.

12. Tạo các giống mới bằng phương pháp lai ở nấm men. Lê Đình Lương. Bản tin VN TTX, 6-1980.

13. Áp dụng các nòi lai Sacch. cerevisiae có chứa gen rpm vào sản xuất sinh khối nấm men. Nguyễn Thu Thuỷ, Lê Đình Lương. Thông tin Khoa học Sinh học, 1980.

14. Ảnh hưởng của gen rpm2 lên khả năng sinh CO2 ở Sacch. cerevisiae. Lê Đình Lương, Nguyễn Thu Thuỷ. Thông tin Khoa học Sinh học, 7-1980.

15. Ứng dụng nòi lai Sacch. cerevisiae mang gen rpm1 vào sản xuất men bánh mì. Nguyễn Đình Dũng, Lê Đình Lương, Lê Thành Lâm. Thông báo Khoa học, ĐHTH Hà Nội, 1980.

16. Ảnh hưởng của các gen rpm đến khả năng sinh bào tử của nấm men Sacch. cerevisiae. Lê Thành Lâm, Trương Văn Khôi, Lê Đình Lương. Báo cáo Hội nghị khoa học Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1981.

17. Điều tra gen gây chết ở một số nòi nấm men Sacch. cerevisiae. Lê Thành Lâm, Lê Đình Lương. Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học ĐHTH Hà Nội, 1981.

18. Ảnh hưởng của gen rpm2 đến khả năng tạo sinh khối ở nấm men Sacch. cerevisiae. Lê Đình Lương, Nguyễn Thu Thuỷ. Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học ĐHTH Hà Nội, 1981.

19. Thành phần thành tế bào của các thể đột biến hình thái tạo khuẩn ty giả ở nấm men Sacch. cerevisiae. Lê Đình Lương. Báo cáo Hội nghị Di truyền học quốc tế lần thứ XV, New Delhi, 1983.

20. Sự biểu hiện của các gen sửa chữa ADN của vi khuẩn ở nấm men. K.Planqué, Lê Đình Lương. Báo cáo Hội nghị 5 năm tổng kết Chương trình hợp tác khoa học Việt Nam - Hà Lan, Hà Nội, 1984.

Trang 1 trong 6Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo